Charta Šumavy

Ministerstvo životního prostředí pod vedením ministra Richarda Brabce (ANO 2011) schválilo proti vůli šumavské samosprávy Plán péče, který na dlouhá desetiletí až staletí poškodí šumavskou přírodu, ohrozí výskyt a život chráněných a ohrožených druhů, ohrozí vodohospodářskou funkci šumavské přírody a krajiny, nevratně poškodí tradiční krajinný ráz Šumavy a který nerespektuje kulturní odkaz šumavských předků.

Výsledkem tohoto plánu péče bude z poloviny suchá a z druhé poloviny vykácená Šumava. To vše ve jménu tzv. divočiny, dle představ v pozadí stojících politických byznysmenů a dřevařské lobby a v popředí stojících ekofundamentalistů a eurobyrokracie.Po roce 1989 tak dochází k situaci, kdy státní exekutiva nerespektuje práva místních komunit a práva a povinnosti místních samospráv a také přání velké části veřejnosti naší země a po vzoru totalitních režimů vkládá budoucnost jedné z nejvzácnějších částí České republiky do rukou úzce zaměřených vědeckých a aktivistických experimentátorů, představujících minoritní skupinu v českém akademickém prostoru, podporovaných aktivistickými skupinami.

Obava o budoucnost šumavské přírody, obava o šumavské lesy, jako nenahraditelné složky krajinného prostředí s dopady dalece přesahujícími hranice národního parku a obava o základní demokratické principy nás přivedly k myšlence vytvořit CHARTU ŠUMAVY, kterou předkládáme široké veřejnosti. CHARTA ŠUMAVY nechce suchou a nechce vykácenu Šumavu. Nechce, aby se Šumava stala místem, kde se provádí politicky motivované těžby šumavského lesa a realizuje politický byznys na úkor přírody a jejích obyvatel. CHARTA ŠUMAVY chce šumavský les plný rozmanitého života, život spokojených šumavských obyvatel a spokojené návštěvníky národního parku.

CHARTA ŠUMAVY je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o:

  • záchranu dochovaného stavu a zlepšení stavu šumavské přírody ve všech jejích přírodních, ekologických, sociálních i ekonomických funkcích,
  • záchranu a obnovu typického krajinného rázu šumavské přírody, daného mimo jiné jejím kulturním charakterem a řadou zachovaných přírodních fenoménů,
  • vytvoření podmínek pro plnohodnotný život lidí na Šumavě v souladu s místními přírodními podmínkami,
  • zastavení nezodpovědného experimentování se šumavskou přírodou s jediným hlediskem biologických věd bez ohledu na standartní poznatky jiných přírodních věd,
  • ukončení drancování šumavského lesa formou umělých kůrovcových kalamit, na jejímž konci jsou drastické těžby kůrovcového dřeva,
  • záchranu vodního režimu šumavské krajiny,
  • kvalitní a věcnou, nikoliv ideologickou a zpolitizovanou koncepci ochrany šumavské přírody a krajiny,
  • ochranu Šumavy samostatným zákonem, který nastolí jasná a dlouhodobá pravidla,
  • dostupnost poznávání přírodních krás Šumavy pro všechny, kteří mají zájem.

CHARTA ŠUMAVY není organizací, nemá stanovy, stálé orgány a organizačně podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji.

CHARTA ŠUMAVY není základnou k politické činnosti a angažovanosti. V problematice Národního parku Šumava povede konstruktivní dialog s politickou a státní mocí. Chce sloužit k obecnému blahu.

Věříme, že CHARTA ŠUMAVY přispěje k obnovení stability přírodních, kulturních a sociálních poměrů na Šumavě a k obnově dobrého jména Šumavy.

Jako signatáři tohoto prohlášení pověřujeme PhDr. Jana Stráského, ing. Antonína Schuberta a RNDr. Ladislava Havla úlohou prvních mluvčích CHARTY ŠUMAVY. Tito mluvčí ji plnomocně zastupují jak před státními, samosprávními a politickými institucemi, tak i před českou i mezinárodní veřejností.

Dne 28. dubna 2014

Mluvčí CHARTY ŠUMAVY

Mluvčí plnomocně zastupují CHARTU ŠUMAVY jak před státními, samosprávními a politickými institucemi, tak i před českou i mezinárodní veřejností.

Charta Šumavy    .pdf .doc

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering