Co vy na to, pane generální řediteli?

29.09.2010

Název: Co vy na to, pane generální řediteli? Zdroj: Blanenský deník Datum: 29.09.2010 Podtitulek: "VYHLÁŠENÉ JEDNOROČNÍ TENDRY NA PRÁCE V LESE JSOU NEJLEPŠÍM PŘECHODNÝM ŘEŠENÍM," říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora Odkaz: http://blanensky.denik.cz/ Vyšlo také v: Brněnský deník; Břeclavský deník; Hodonínský deník; Vyškovský deník; Znojemský deník; Havlíčskobrodský deník; Jihlavský deník; Pelhřimovský deník; Třebíčský deník; Žďárský deník Co vy na to, pane generální řediteli?

Vypsali jste tendry a spustila se vlna kritiky!

Tendry Lesů byly vždycky kriti-zované - a je jedno v které době a za kterého vedení. Nazval bych to "lesnickou tradicí". V tomto sektoru je totiž mnoho různých asociací, konfederací, sdružení a profesních skupin, přičemž každá z nich sleduje pouze své vlastní zájmy, které jsou vzájemně často zcela protichůdné! Zástupci těchto nejrůznějších skupin se nikdy na ničem neshodli, kritizovali dlouhodobé tendry, že jsou moc dlouhé, kritizují roční tendry, že jsou moc krátké - nechápu to! Podle mě by měli mít zájem společ-ný - dokončit tendry a zajistit práce v lese - ale dělají všechno pro to, aby tendry "shodili" - nevím co tím chtějí získat! Já na jejich místě bych se zaměřil na studium zadávací dokumentace a přípravu své účasti v soutěži. Přál bych si, aby tyhle fi rmy vzaly rozum do hrsti, zvážily situaci a uznaly, že standardní průběh tendrů a zajištění plynulé práce v lesích je především v jejich zájmu.

Proč jednoroční tendry a proč až v září?

Protože jsme byli okolnostmi donuceni zrušit ty "desetileté" z února. Zdůrazňuji výhradně vnějšími okolnostmi! Opět sehrála svou roli "lesnická tradice" - kritika zájmových sdružení a jejich lobbing na všech stranách. Mám schované všechny články, které tehdy vycházely - a je to zajímavé čtení, ale argumenty, výhrady a nařčení pořád stejné! Proč až v září? Protože jsme chtěli konzultovat konečnou podobu tendrů s novým ministrem zemědělství. A proč jednoroční? Záměr jednoročního tendru prezentoval ministr zemědělství krátce po svém nástupu do funkce - ten jeden rok bude jakýmsi překlenovacím obdobím pro odbornou diskusi o podobě dlouhodobých tendrů od roku 2012. Dlouhodobost je dle mého názoru pro lesnický sektor výhodnější, protože dává větší jistotu fi rmám, které tak mohou plánovat, investovat a dávat jistotu svým zaměstnancům.

Prý tendry umožní tunelování podniku, tvrdí Hnutí DUHA!

Když to DUHA tvrdí, měla by také říct, v čem to tunelování vidí a jak si to představuje. Já žádný tunel nevidím a představit si ho nedovedu! Nevím, jaké má DUHA s tunelováním zkušenosti- já je nemám! DUHA to tvrdí teď, tvrdila to i letos v únoru, kdy vyzývala na svých stránkách, aby všichni psali panu To-polánkovi a panu Paroubkovi, aby zastavili tendry - i jejich adresy pro jistotu uvedla. Historie se opakuje, chtějí zrušit tendry a svým křikem ovlivňovat veřejné mínění bez konkrétních argumentů a detailního vysvětlení. Vnášejí do sektoru zmatek, ale nevím proč a co tím sledují.

Hnutí DUHA také tvrdí, že lesnické fi rmy budou drancovat lesy!

Že zrovna DUHA má takový strach o naše lesy! Ta stejná DUHA, která svými aktivitami prosadila bezzása-hové území v Národním parku Šumava, přičemž teď "sklízíme plody její práce". Stav lesa v Národním parku je katastrofi cký, kůrovec ohrožuje i okolní lesy mimo park, a tento stav musí nyní řešit šumavské obce, kraje i politici, dokonce i prezident kritizuje stav lesů v Národním parku a podepsal petici "Za zdravou Šumavu"! Náprava bude trvat léta! Všemi silami budu bojovat proti tomu, aby stejného stavu nedocílila DUHA i v ostatních lesích! A drancování? Jde o účelovou lež a napro-stý nesmysl. Za celou dobu k žádnému drancování nedošlo a ani se neobjevily žádné důvodné obavy eko-logů, ochranářů ani jiných organizací z poškozování lesa. Lesy ČR těžby v lesích přísně plánují a kontrolují, nikdo nemůže těžit více než je povoleno. Stav lesa na celém spravovaném území prověřuje nezávislý certifi kační orgán v systému PEFC a dobrý stav lesa potvrzuje udělením certifi kátu. Podnik je držitelem tohoto certifi kátu na všech lesních hospodářských celcích, které spravujeme. Podle údajů Českého statistického úřadu z podzimu 2009 jsou naše lesy podstatně zdravější než v minulosti a podle údajů ministerstva zemědělství z roku 2009 ve Zprávě o stavu lesa se za posledních osm let zvýšila plocha lesů o 17 000 hektarů, navíc výše těžeb podle této Zprávy zdaleka nedosahuje přirozeného přírůstu lesa - dříví v našich lesích tak neustále přibývá!

Malé "těžařské" fi rmy prý nedosáhnou na zakázky, když jste snížili počet územních jednotek a hrozí podáním stížností na ÚOHS

Proč by nedosáhli na zakázky? Nejsou jenom velké jednotky, ale i malé - a na ty dosáhnou. Počet jednotek jsme ztotožnili s počtem lesních hospodářských celků podle zákona. Na 265 jednotkách máme nyní kolem 60 smluvních partnerů - kolik partnerů budeme mít na 108 jednotkách ukáže výsledek soutěže, je ale klidně možné, že se počet našich dosavadních smluvních partnerů nesníží. A výhrůžky stížností na ÚOHS? Skutečný důvod k podání stížnosti na ÚOHS nevidím, tendry jsou vypsány přísně podle záko-na. Snahám některých skupin zrušit tendr ale zabránit nemůžeme - jenom mi není jasné, čeho chtějí tímto zrušením dosáhnout! Právě oni by měli mít největší zájem na plynulém pokračování prací v lese - je to přece jejich business! A tak chci vzkázat: práce v lesích zastavena v žádném případě nebude! I kdyby byly tyto jednoroční tendry z jakéhokoliv důvodu pozdrženy, zákon dává i jiné možnosti, jak s prací v lese plynule pokračovat.

Dřevozpracovatelé prý nebudou mít dříví

Proč by ho měli mít méně než dřív? Dříví je stále stejně a poptávka po něm vždycky převyšovala nabídku. Proč najednou ty obavy? Pro jejich uklidnění ale budou mít vítě-zové tendrů povinnost dodat urče- ný objem vytěženého dříví na veřejné trhy - tam si ho budou moci dřevozpracovatelé koupit - za tržní cenu. Veřejné trhy jsou jediným tržním a spravedlivým způsobem, jak umožnit přístup ke dříví všem zájemcům, kteří tam budou moci nejen nakupovat, ale i poptávat. Nákup bude umožněn i těm "malým", protože jsme našim budoucím partnerům smluvně omezili velikost podávané nabídky na 1 000 metrů krychlových. Předpokládáme, že veřejné trhy budou ve prospěch regionálního obchodu, protože logistika je poměrně drahá a každý bude mít zájem prodat v tom regionu, kde dříví vytěží. Jenže jim nejde jen o možnost nákupu dříví, jde jim i o cenu dříví. Dodneška měli někteří "vyvolení" uza-vřené kupní smlouvy s cenou pro ně "velmi příznivou", ty koncem roku končí a v tom příštím budou muset nakupovat, třeba na burze, za tržní cenu - to už se jim ale nebude tak snadno podnikat! A pak se divme, že křičí: "Chceme státní dříví za státní ceny!". Ale my musíme křičet také: "Nechceme okrádat stát a prodlužovat stav, kdy někdo má pro své podnikání výhody před ostatními!".

Údajně tendry ohrozí regionální zaměstnanost

A jak by mohly ohrozit? Neohrozí! Jsou to opět jen účelové argumenty, které nikdo nedokáže vysvětlit! Těžený a zpracovávaný objem dříví se přece nezmění, proč by se měl změnit počet lidí, kteří s dřívím dě-lají? Na stejnou práci na stejných místech je přece potřeba stejný počet lidí! Práce pro lidi nezmizí - nezmizí ani dřevo z lesa.

Regionální fi rmy mají obavu z odlivu dříví do zahraničí -na burze prý budou skupovat dříví zahraniční fi rmy

Které "regionální" fi rmy mají obavu? Nejvíc obav, že dříví zmizí v zahraničí, mají fi rmy se zahraničním kapitálem, které jsou členy silných nadnárodních skupin, mají v České repub-lice své nejziskovější provozy, jejichž zisky mizí v zahraničí! Díky "tuzemským mírným cenám" dříví se ale mohou chlubit svým zahraničním vlastníkům výbornými ekonomickými výsledky. Příznivou cenu suroviny jim do konce letošního roku zajišťují uzavřené smlouvy - a o ty mají novými tendry přijít. Tím přijdou o svou dosavadní cenovou výhodu, budou muset dříví nakupovat za tržní cenu, a co řeknou svým zahraničním vlastníkům na to, že už nemají takový zisk? Je to úsměvné, že zahraniční fi rmy mají strach z tržních cen a z toho, že jim skoupí dříví zahraničnífi rmy!

Prý málo komunikujete s profesními sdruženími v sektoru

Komunikujeme podle mého názoru zcela dostatečně, ale problém je, že těchto sdružení je velké množství, každé prosazuje něco jiného a nejsou názorově jednotní. Navíc vznikají nová sdružení nebo někteří členové přestupují z jednoho sdružení do druhého. Letos například vznikla dvě nová sdružení. Jsou i případy, kdy si sdružení založí jednotlivec nebo několik jednotlivců s cílem dát větší váhu své kritice a svým vlastním zájmům a získat tak výhody proti ostatním - takovým sdružením říkám "jednomužná". Roztříště-nost názorů se projevuje i v samotné zastřešující Konfederaci - KLDS. Nedávno z ní kvůli vnitřním názo- rovým rozporům právě na tendry vystoupila část členských subjektů a přelila se do jiného sdružení. LČR potřebují pro konstruktivní diskusi spolehlivé partnery. Komunikaci by prospělo, kdyby se profesní sdruže-ní mezi sebou domluvila a jejíčleno-vé mluvili stejnou řečí! Zda se toto někdy povede je však zatím nejisté, a tak bude mít vždycky někdo pocit, že nevycházíme vstříc jeho požadavkům. Musím ale říci, že za komunikaci nepovažuji diktování podmínek soutěže těmi, kdo se budou této soutěže účastnit. Tvorba podmínek soutěže je výhradním právem a povinností toho, kdo soutěž vyhlašuje. Jsme připraveni k odborné diskusi v mezích zákona - ne k určování podmínek.

Dnes prodáváte dříví přes zprostředkovatele Hradeckou lesní a dřevařskou společnost - co příštírok?

Historie zprostředkování prodeje dříví přes HLDS začíná v 90. letech minulého století a je provázena celou řadou nestandardních, netržních a podivných kroků. Byla vždy kritizována jako ekonomicky nevýhodná pro podnik. Smlouvy s HLDS v historii kritizovali, mimo dvou, všichni mí předchůdci, ministři, ekonomové i právníci. Končilo se s nimi už mnohokrát, nikdy se ale neskončilo. Platnost současných tříletých smluv vyprší 31. 12. Rád bych byl tím prvním, kdo dotáhne do konce ukončení nevýhodné spolupráce s HLDS, i když kvůli tomu čelíme přímým i nepřímým tlakům, protože HLDS stále ještě zajišťuje pro některé vyvolené fi rmy velmi příznivé ceny dříví. Její odměna za prodej nebyla totiž závislá na ceně, ale na prodaném objemu dříví! To se to potom prodává a podniká se ziskem!

A co bude dál?

Doufám, že tendry příští rok poběží podle plánu a na základě vládního zadání současně budeme při-pravovat zadání dlouhodobých tendrů od roku 2012. Ty plánujeme vypsat na jaře příštího roku. Jsme připraveni na konstruktivní diskusi s profesními sdruženími v sektoru. Musím ale opakovaně zdůraznit, že tato diskuse má své hranice v zákoně o veřejných zakázkách, které podnik jako veřejný zadavatel musí plně respektovat. Není možno diskutovat jen s některými potenciálními účastníky tendrů, protože bychom diskriminovali ostatní možné účastníky - a těch je mnoho, protože jsme součástí jednotného trhu v rámci Evropské unie. Diskutovat můžeme pouze o obecných principech, jinak bychom porušovali zákon - a to rozhodně nemáme v úmyslu.

Zveme vás...

...na Den s Lesy ČR, v rámci kterého bude 3. října od 14:00 slavnostně otevřena nová Naučná stezka Vodní svět. Na jejím vzniku se podílely Lesy ČR. Samotné místo stezky se nachází uprostřed místních lesů, v lokalitě opuštěné polosamoty nazývané Kolm. Mimo pozůstatků bývalého osídlení se zde nalézá soustava rybníků, která dnes již chovu ryb neslouží. Veřejnost se bude moci seznámit s životem pod vodní hladinou a z bezprostřední blízkosti pozorovat unikátní a zatím ještě stále vzácné obyvatele naší přírody, bobry. Akce se uskuteční poblíž obce Lesná v okrese Tachov na území Chráněné krajinné oblasti Český les. Je připravena prohlídla stezky s odborným výkladem, instalována zde bude výstava Zaostřeno na bobra a připraven je i doprovodný program pro děti. K nově vzniklé stezce Vodní svět vede z Lesné původní naučná stezka. Pohodlná lesní cesta je vhodné pro pěší i cyklisty.

...na devátý ročník akce Den plný prevence, který se uskuteční 1. října od 8:45 do 15:45 na Střelnici v Českém Krumlově a jejím nejbližším okolí. Děti ze základních škol budou soutěžit v řadě disciplín, například v poskytnutí první pomoci, dopravní výchově, požární a civilní ochraně, v lanových aktivitách, v záchraně tonoucích nebo ve znalostech přírody kolem nás. Hlavním organizátorem je Oblastní spolek Českého červeného kříže Čský Krumlov.

Připravujeme pro vás...

...slavnostní otevření zrekonstruované turistické stezky Lesů ČR Čertova rokle. Trasa stezky vede podél Dol-ského potoka v prostředí nádherného Máchova kraje. Stezka se nachází v osadě Dřevčice spadající pod město Dubá, nedaleko Holanských rybníků a Máchova jezera v okrese Česká Lípa. Slavnostní otevření se uskuteč-ní 30. září v 10:00 u první informační tabule. Účastníci akce se k ní dostanou z osady Dřevčice po místní komunikaci značené zelenými fábory.

Velký javor Lesů ČR na Třebíčsku aspiruje na vítězství v anketě Strom roku 2010

Vrchol dalšího ročníku populární ankety Strom roku 2010, vyhlašovaný již tradičně Nadací Partnerství, se blíží. Na vítězství letos aspiruje i strom Lesů ČR. Úctyhodných 650 let starý Velký javor, který do soutěže společně nominovaly Lesy ČR, obec Horní Vi-lémovice a město Třebíč. Velký javor může v soutěži až do 10. října podpořit i široká veřejnost. Stačí poslat dár-covskou SMS ve tvaru DMS STROM11 na číslo 87 777. Pokud se Velkému javoru podaří s podporou veřejnosti zví- tězit, získá bezplatné ošetření, které si právem zaslouží. Cena za poslání dárcov-ské SMS je 30 korun. Nadace Partnerství obdrží 27 korun. Získané peníze poputují do veřejné sbírky určené na výsadbu stromů po celé republice. S Velkým javorem se lidé mohou osobně seznámit při vycházkách nebo vyjížďkách do lesů v okolí Třebíče. Letitý Velký javor je jedním z největších javorů klenů v České republice. 12. února 1976 byl Velký javor vyhlášen památným stromem.

Foto: Petr Francán

Vyšlo také v: Brněnský deník; Břeclavský deník; Hodonínský deník; Vyškovský deník; Znojemský deník; Havlíčskobrodský deník; Jihlavský deník; Pelhřimovský deník; Třebíčský deník; Žďárský deník

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering